-->

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้สร้างสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆและให้ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในแต่ละแขนงนำไปประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน

ในแนวความคิดต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ๆ