-->
สมุดโน๊ตปกหนังสไตล์วิลเทจ
 
ขนาด  15x21 cm (A5)
หนัง PU
เนื้อในกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
เข้าเล่มเย็บกี่อัดกาว
ปั้มจม